AUTOBOND GROUP a.s.

Záruka

Záruky poskytované na nové vozidlo SUZUKI

Distributor vozidel SUZUKI MOTOR CZECH je zárukou, že nový automobil SUZUKI byl vyroben v plném souladu s vysokým standardem výrobků firmy SUZUKI a že úspěšně prošel všemi technickými kontrolami a prohlídkami ještě než byl dodán zákazníkům. SUZUKI MOTOR CZECH garantuje, že i v onom nepravděpodobném případě, kdy během provozu dojde k poruše kterékoli části vozidla z důvodů vadného materiálu nebo chyby výroby, bude ona vadná součástka zdarma opravena nebo zdarma nahrazena novou součástkou, a to v provozovně autorizovaného servisu SUZUKI. Doba, po kterou máte nárok na bezplatnou opravu je limitován 36 měsíci nebo ujetými 100.000 km (podle toho, kterého z limitů je dosaženo dříve). Počítá se od data, kdy bylo vozidlo uvedeno do provozu, nebo kdy došlo k jeho prvé registraci v systému SUZUKI (podle té skutečnosti, která nastala dříve).

Podmínky poskytnutí záruk nebo výjimky z nich

  • vozidlo bylo provozováno v souladu s pokyny obsaženými v Příručce pro majitele vozidla a jeho servis byl prováděn v autorizovaném servisu SUZUKI v souladu s doporučeními výrobce
  • záruční doba na následující díly vozidla trvá 12 měsíců nebo 20.000 km
  • stahovací střecha
  • baterie
  • povrchová koroze na jiných částech než jsou panely karoserie, způsobená vadným materiálem, nebo zpracováním
  • pokud vozidlo nebylo zanedbáváno, přetěžováno nebo upravováno, a nebylo používáno k závodění a v soutěžích nebo k jiným účelům, než ke kterém je určeno
  • tyto záruky se nevztahují na součásti, které nebyly dodány firmou SUZUKI, ani na poruchy způsobené namontováním jiných součástí než těch, které firma SUZUKI výslovně schválila
  • tyto záruky se rovněž nevztahují na součásti, které podléhají běžnému opotřebení, jako např. pneumatiky a třecí elementy, ani na rutinní výměnu dílů, jako např. filtrů a svíček zapalování
  • záruka se také nevztahuje na prorezavění výfukového systému nebo jeho části

Záruky poskytované na karoserii nového vozidla

SUZUKI MOTOR CZECH je zárukou toho, že pokud by došlo během 6ti nebo 12ti let od uvedení vozidla do provozu k prorezavění kteréhokoli z původních dílů karoserie (zevnitř směrem ven) má zákazník nárok na opravu nebo výměnu tohoto dílu zdarma v kterémkoli autorizovaném servisu SUZUKI. Počátek této záruky se počítá od data uvedení vozidla do provozu nebo první registrace v systému SUZUKI (podle toho co nastalo dříve).